Marketingbudget bepalen voor 2024

Alles dat je moet weten om jouw marketingbudget voor 2024 te bepalen.

Email marketing software vanaf 8 / maand

Kies ook voor de beste email marketing software.

Probeer nu gratis

Het voeren van promotie of marketing is door de jaren heen stelselmatig belangrijker geworden. Voor alle segmenten van de markt geldt dat de mate aan concurrentie een zeer sterke toename heeft gezien. Het is dan ook als onderneming tegenwoordig van cruciaal belang om aan je potentiële klanten duidelijk te maken welke meerwaarde jouw producten of diensten bieden ten opzichte van de concurrentie. Het bepalen van een marketingstrategie is dus van cruciaal belang. Om dat te kunnen doen is het echter tevens een must om voor je onderneming te budgetteren hoeveel financiële middelen er daarvoor kunnen worden vrijgemaakt. Je marketing budget bepalen voor 2024 is dan ook van cruciaal belang. Wil je graag achterhalen waar je daarbij precies allemaal rekening mee moet houden? Verdiep je dan zeker in de onderstaande informatie!

Snelle navigatie

Waarom is het bepalen van een marketingbudget belangrijk?

Er kunnen verschillende belangrijke redenen worden aangehaald waarom het belangrijk is om een marketingbudget te bepalen. Het niet bepalen van een dergelijk budget zorgt er in eerste instantie voor dat er sprake kan zijn van een gebrek aan focus op marketing. Wanneer er ergens geen financiële middelen voor worden begroot is het immers niet meer dan logisch dat er ook maar weinig aandacht aan zal worden besteed. Dat is zonde, want marketing is eigenlijk één van de belangrijkste drijvende krachten achter een onderneming. Niet alleen helpt marketing dan ook om je bestaande klanten te benaderen, daarnaast is het voeren van promotie uiteraard ook van cruciaal belang om je klantenbestand verder uit te breiden. Het hanteren van een marketingstrategie is dus erg belangrijk.

Bovenstaande is uiteraard niet alles. Het budgetteren van je marketing activiteiten is eveneens van belang om ervoor te zorgen dat je niet voor financiële verrassingen komt te staan. Hoe interessant marketing ook mag zijn, je kan er in de praktijk in principe eindeloos geld in blijven pompen. Duidelijk een bepaald budget voor marketing bepalen zorgt ervoor dat je weet aan welke limiet(en) je, je dient te houden en over welke mogelijkheden je allemaal beschikt. Zorg er dus voor dat je op vlak van marketing geen sprong in het diepe hoeft te wagen en bepaal een duidelijk marketingbudget!

Vooraf: bepaal de marketing roadmap

Meer dan ooit is het van cruciaal belang om aandacht te besteden aan de efficiëntie waarmee verschillende zaken binnen je onderneming worden uitgevoerd. Dit niet alleen omdat alleen op deze manier de beste resultaten behaald kunnen worden, maar ook omdat er alleen door het hanteren van deze werkwijze wordt voorkomen dat er onnodige kosten worden gemaakt. 

De vraag “wat kost marketing” is in de praktijk dan ook zeker niet de enige die moet worden gesteld. Daarnaast is het namelijk eveneens van cruciaal belang om je af te vragen hoe jouw marketingstrategie er nu precies uit zal komen te zien. Om dat te kunnen doen kan het ontzettend interessant zijn om een marketing roadmap te realiseren. Een dergelijke roadmap bevat alle relevante gegevens die aan de basis zullen liggen van jouw succesvolle marketingstrategie. 

Wanneer je een marketing roadmap wenst te creëren is het van belang om rond de tafel te gaan zitten met de leiders van alle afdelingen binnen jouw onderneming. Op deze manier zal meteen duidelijk worden welke verschillende segmenten van je bedrijf behoefte hebben aan (extra) promotie. Door dit op voorhand in kaart te brengen samen met de globale objectieven waar het bedrijf over beschikt kan de basis voor de marketing roadmap al worden gerealiseerd. Vervolgens is het van belang om je doelpubliek te bepalen. Op basis hiervan wordt het eenvoudig(er) mogelijk om te bepalen welke vormen van marketing er toegepast dienen te worden. Vervolgens zou een roadmap een roadmap niet zijn wanneer er ook geen tijdspannes in opgenomen zouden worden. Zo zorg je voor een structurele aanpak die een consequente meerwaarde voor je bedrijf zal vormen.

De marketing roadmap als dynamisch instrument

Het opmaken van een marketing roadmap voor je marketing budget bepalen zorgt ervoor dat je de beschikking krijgt over een dynamisch instrument welke je stap voor stap zal begeleiden tijdens het marketingtraject van je onderneming. Het is in de praktijk dan ook van cruciaal belang om te voorkomen dat het niets meer wordt dan een statisch document. Op deze manier schiet het haar doel immers danig voorbij. Dit blijkt ook uit de verschillende elementen waaruit zo’n roadmap bestaat. Wat dit betreft kan er worden gedacht aan de volgende zaken:

 1. De tijdspanne waarin bepaalde marketingactiviteiten moeten worden uitgevoerd; 
 2. Welke doelstellingen er zijn bepaald voor de marketingstrategie; 
 3. Van welke verschillende initiatieven er sprake is; 
 4. Een schema zodat altijd bijgehouden wordt welke campagnes wanneer worden gevoerd;
 5. Welke activiteiten er allemaal worden ontplooid binnen de marketingstrategie; 

Buiten de bovenstaande onderdelen uit het dynamische aspect van een marketing roadmap zich ook in het bijzonder in het bijhouden van de statussen van de verschillende onderdelen. Met andere woorden, wat is de progressie die inmiddels is gemaakt voor wat het behalen van bepaalde doelstellingen betreft? Welke activiteiten zijn er bovendien al ontplooid en welke resultaten hebben ze ondertussen al weten te realiseren? Voor een marketing roadmap geldt dat het een belangrijk werkinstrument is welke voor het in werking treden van je marketingstrategie moet worden opgemaakt, maar op geen enkel ogenblik uit het oog mag worden verloren. Enkel en alleen op deze manier is het mogelijk om het maximale uit elke marketingstrategie te halen.

Hoe creëer je een marketing roadmap?

Eénmaal alle relevante informatie voor het creëren van een marketing roadmap werd verzameld is het zo dat je aan de slag moet met het daadwerkelijk creëren van de roadmap. Hiervoor kan je op verschillende manieren te werk gaan. Niet alleen is het mogelijk om gebruik te maken van spreadsheets, daarnaast kan er ook een PowerPointpresentatie worden gemaakt of is het mogelijk om speciale roadmapping software te gebruiken. Voor welke van deze verschillende mogelijkheden jij gaat kiezen is uiteraard voor een groot deel afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.

Uit welke onderdelen bestaat een marketingbudget?

Meer dan ooit in het verleden het geval was kan er tegenwoordig worden vastgesteld dat er bij het bepalen van een marketingbudget met ontzettend veel verschillende factoren rekening dient te worden gehouden. In principe kunnen we al deze factoren onderverdelen in vier verschillende onderdelen. Bij het bepalen van het marketingbudget kan het naast het vaststellen van een globaal budget tevens interessant zijn om een onderverdeling per marketingkanaal te maken. Wat dit betreft maken we een onderscheid tussen de vier onderdelen zoals hieronder aangegeven:

 1. Digitale marketing;
 2. Inbound marketing;
 3. Outbound marketing;
 4. Brand awareness campagnes;

Voor elk onderdeel geldt uiteraard dat ze nog over één of meerdere extra opsplitsingen kan beschikken. Zo vallen onder digitale marketing niet alleen social media marketingcampagnes, maar geldt dat ook voor geautomatiseerde of handmatige emailmarketing, pay-per-click advertenties, etc. Bovendien is het zo dat je er niet van onderuit komt om geconfronteerd te worden met bepaalde overlappingen tussen de verschillende hoofdonderdelen die deel uitmaken van je marketingbudget. 

Voor inbound marketing geldt bijvoorbeeld dat ze op verschillende vlakken over een overlap beschikt met digitale marketing. Denk hierbij niet alleen aan de creatie van SEO blogs, maar ook aan videocontent voor bijvoorbeeld YouTube, het creëren van een ebook of andere vormen van contentmarketing. Heb je bepaald hoeveel marketingbudget je voor de verschillende marketingkanalen wenst te besteden? Hou er dan altijd rekening mee dat deze gaandeweg kan veranderen. Door het meten van je verschillende marketingactiviteiten zal duidelijk worden of er gaandeweg bijgestuurd dient te worden of niet. Je bent dus zeker niet verplicht om gedurende het hele marketingtraject het op voorhand bepaalde budget trouw te blijven. 

Hoe bepaal je het marketingbudget voor 2024?

Het antwoord op de vraag “wat kost marketing” is voor elke onderneming anders. Er zijn immers heel wat verschillende factoren die hier een invloed op uitoefenen. Globaal gezien is het zo dat het door marketingexperten wordt aangeraden om ergens in hoofde van zo’n 10 procent van de omzet te besteden aan de marketingstrategie. Realiseert je onderneming een jaaromzet van 100.000 euro, dan betekent dat een marketingbudget van zo’n 10.000 euro. Beschik je echter over een onderneming die een miljoen euro omzet op jaarbasis realiseert? Dan kan je marketingbudget zomaar even 100.000 euro bedragen. Let wel, het is zeker geen must om je marketingbudget voor 2024 te bepalen op basis van de omzet die je bedrijf realiseert. Verder op deze pagina zetten we verschillende methodes voor je op een rij die je kunnen helpen om je marketing budget te bepalen.

Vier methodes voor het bepalen van het marketingbudget

Hoe marketingbudget bepalen? Het is één van de belangrijkste vragen die binnen ontzettend veel ondernemingen consequent wordt gesteld. De informatie die je eerder op deze pagina al hebt kunnen lezen heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk het correct bepalen van je marketing budget precies is. Dit gezegd hebbende ondervinden veel bedrijven hier toch de nodige moeite mee. Toch hoeft dit niet noodzakelijkerwijs een probleem te zijn. Er bestaan in de praktijk dan ook tal van verschillende methodes die je kunnen helpen om een geschikt marketingbudget te bepalen. Om welke methodes het hierbij precies gaat? Dat laten we je graag hieronder ontdekken!

1. Omzetpercentage methode

Je marketing budget bepalen kan in eerste instantie gebeuren door middel van de omzetpercentage methode. Hierbij wordt het marketingbudget bepaald aan de hand van een vast percentage van de omzet die wordt gegenereerd. Dit is in principe de meest populaire methode welke door het merendeel van de ondernemingen wordt gehanteerd. Afhankelijk van het bedrijf in kwestie zal er worden bepaald of ervoor wordt gekozen om de omzet van het voorgaande jaar aan te houden of er gebruik wordt gemaakt van de te verwachten omzet. Aan het hanteren van deze methode zijn verschillende voordelen verbonden, namelijk: 

 • Het is een toegankelijke en tevens ook overzichtelijke manier van budgetteren; 
 • Je onderneming zal nooit meer uitgeven dan er daadwerkelijk binnenkomt; 
 • Er is sprake van een stabiliserende invloed op bestedingen aan marketing; 

Voor het overgrote merendeel van de bedrijven geldt dat ze een budget voor marketing voorzien welke is gelegen rond de 5 à 10 procent van hun omzet. Hanteer je daarbij de omzetpercentage methode? Hou er dan wel rekening mee dat bij een krimp van de onderneming ook het marketing budget mee gaat krimpen. Dit zou er in de praktijk zomaar voor kunnen zorgen dat het bedrijf in een neerwaartse spiraal terecht komt. Je marketing budget bepalen op deze manier brengt dus zeker niet alleen maar voordelen met zich mee, er gaat ook een niet onbelangrijk risico in schuil.

2. Plus-min methode

Je marketing budget bepalen kan in eerste instantie gebeuren door middel van de omzetpercentage methode. Hierbij wordt het marketingbudget bepaald aan de hand van een vast percentage van de omzet die wordt gegenereerd. Dit is in principe de meest populaire methode welke door het merendeel van de ondernemingen wordt gehanteerd. Afhankelijk van het bedrijf in kwestie zal er worden bepaald of ervoor wordt gekozen om de omzet van het voorgaande jaar aan te houden of er gebruik wordt gemaakt van de te verwachten omzet. Aan het hanteren van deze methode zijn verschillende voordelen verbonden, namelijk: 

 • Het is een toegankelijke en tevens ook overzichtelijke manier van budgetteren; 
 • Je onderneming zal nooit meer uitgeven dan er daadwerkelijk binnenkomt; 
 • Er is sprake van een stabiliserende invloed op bestedingen aan marketing; 

Voor het overgrote merendeel van de bedrijven geldt dat ze een budget voor marketing voorzien welke is gelegen rond de 5 à 10 procent van hun omzet. Hanteer je daarbij de omzetpercentage methode? Hou er dan wel rekening mee dat bij een krimp van de onderneming ook het marketing budget mee gaat krimpen. Dit zou er in de praktijk zomaar voor kunnen zorgen dat het bedrijf in een neerwaartse spiraal terecht komt. Je marketing budget bepalen op deze manier brengt dus zeker niet alleen maar voordelen met zich mee, er gaat ook een niet onbelangrijk risico in schuil.

3. Taakstellende methode

Voor de taakstellende methode geldt dat het een manier is van budgetteren waarbij het marketingbudget wordt bepaald aan de hand van de doelstellingen die men als bedrijf wil zien te realiseren. In de praktijk kan er worden vastgesteld dat de taakstellende methode voornamelijk een manier is van budgetteren welke wordt gebruikt door ambitieuze bedrijven die een mooie groei in het vooruitzicht stellen. Dit is natuurlijk allemaal behoorlijk oppervlakkig. Laat ons daarom even een concreet voorbeeld aangeven. We gaan er in dit voorbeeld even vanuit dat een bedrijf in het jaar 2024 graag een omzet wil realiseren van 1.000.000 euro. Om deze doelstelling te kunnen bereiken zal er via verschillende kanalen omzet moeten worden gerealiseerd. De verschillende omzetten worden begroot zoals hieronder aangegeven. 

 • Organisch verkeer: 350.000 euro; 
 • Betaald verkeer: 250.000 euro;
 • Direct verkeer: 150.000 euro;
 • Social media: 150.000 euro;
 • Marktplaatsen: 100.000 euro;

De hierboven terug te vinden begroting stelt het bedrijf in staat om een verwachte kostenbegroting op te stellen per kanaal. Dit zal dan uiteindelijk het marketingbudget zijn dat men gaat hanteren. Het hanteren van deze methode zorgt ervoor dat er in nagenoeg alle gevallen een bepaalde groei kan worden verwezenlijkt. Niet alleen voor nieuwkomers op de markt, maar zeker ook voor gevestigde waarden kan dit een potentieel zeer interessante methode zijn om een marketingbudget te bepalen.

4. Sluitpostmethode

Het budget voor marketing bepalen kan tot slot eveneens gebeuren door middel van de zogenaamde sluitpostmethode. Bij deze manier van budgetteren wordt er gekeken naar het bedrag dat onder aan de streep nog over is. Dit is een geprefereerde manier van budgetteren bij kleine bedrijven welke het moeten zien te redden met een beperkt aantal financiële middelen. Voor ondernemingen die over een stevige ambitie beschikken om te groeien is het toepassen van deze methode eigenlijk minder of zelfs helemaal niet geschikt. Het belangrijkste risico of probleem dat je loopt bij het toepassen van de sluitpostmethode heeft te maken met het feit dat er bij onverwachte kosten doorheen het jaar al snel een streep wordt getrokken door het marketingbudget. Het risico bestaat dus dat er als gevolg hiervan niet of slechts zeer beperkt aan marketing kan worden gedaan.

Het belangrijkste voordeel verbonden aan je marketing budget bepalen door middel van de sluitpostmethode heeft betrekking tot het feit dat je op deze manier eigenlijk nooit meer uit kan geven dan hetgeen je, je kan veroorloven. Er zijn echter ook een aantal niet onbelangrijke nadelen aan verbonden. Omwille van het feit dat het marketingbudget op jaarbasis niet onaanzienlijke verschillen kan vertonen is het zo goed als onmogelijk om een lange termijn planning te maken. Dat is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk zo dat de beoogde doelstellingen worden gebaseerd op het budget en bijgevolg niet op de groeiambitie waar de onderneming in kwestie over beschikt.

Marketingbudget verdelen e-commerce / webshop

Hoeveel procent marketingbudget wil je besteden voor je webshop? Wanneer je dit hebt bepaald is het verder tevens van belang om te bepalen hoeveel van dit budget er uitgaat naar de verschillende onderdelen van de marketingstrategie voor je webshop. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen drie verschillende onderdelen. De onderdelen waarover het gaat ontdek je hieronder.

1. Branding

Hoeveel procent marketingbudget wil je besteden voor je webshop? Wanneer je dit hebt bepaald is het verder tevens van belang om te bepalen hoeveel van dit budget er uitgaat naar de verschillende onderdelen van de marketingstrategie voor je webshop. We maken wat dit betreft een onderscheid tussen drie verschillende onderdelen. De onderdelen waarover het gaat ontdek je hieronder.

2. Verkeer

Laat ons er even voor kiezen om betalend en organisch verkeer onder dezelfde budgetcategorie te plaatsen. Voor beiden geldt namelijk dat ze betrekking hebben tot het genereren van verkeer en beiden vereisen ook een bepaalde hoeveelheid aan financiële middelen. Vaak wordt gedacht dat het binnenhalen van organisch verkeer een gratis vorm van marketing is. Dat is het niet. Ofwel betaal je voor het uitvoeren van SEO-activiteiten voor je webshop ofwel doe je een beroep op mensen die content creëren voor je e-commerce business. Feit is dat er ook voor het realiseren van een organische verkeersstroom bepaalde kosten moeten worden gemaakt. Het is dan ook van cruciaal belang om ook hier rekening mee te houden bij het opstellen van je marketingbudget.

Eén van de belangrijkste fouten die gemaakt kunnen worden is het voorzien van een te beperkt budget voor het creëren van organische verkeersstromen. Niet alleen kan dit het potentieel van je webshop periodiek ondermijnen, daarnaast loop je ook nog eens een significant risico om veel te veel te moeten betalen voor het betalend verkeer. In het meest optimale geval zou deze laatste dan ook eigenlijk louter en alleen een aanvulling mogen zijn op de resultaten die gerealiseerd kunnen worden met de organische verkeersstromen.

3. Conversion Rate Optimization

Last but not least is het bij je marketing bepalen voor je webshop tevens van belang om stil te blijven staan bij zogenaamde conversion rate optimization. In principe is het zo dat de customer journey uit drie verschillende onderdelen of fasen bestaat, namelijk:

 1. De consument gelooft dat jouw product voor hem of haar interessant is; 
 2. De opgezette verkeersstromen hebben de consument naar jouw webshop gebracht; 
 3. De intentie van de consument wordt bekrachtigd waardoor er een verkoop plaatsvindt;

Voor elke fase die deel uitmaakt van de customer journey geldt dat ze van cruciaal belang is. Je bent niets met de eerste twee stappen wanneer de potentiële klant uiteindelijk afhaakt en alsnog de concurrentie opzoekt. Het is op dit vlak dat het optimaliseren van je conversieratio om de hoek komt kijken. Blijkt uit metingen van de conversieratio dat er alsnog heel wat potentiële klanten in de laatste fase van de customer journey afhaken? Dan maakt dit duidelijk dat er op dit vlak werk aan de winkel is. Onderschat in ieder geval de waarde van conversion rate optimization niet. Ze kan immers zowel op positief als op negatief vlak een zeer grote impact hebben op de cijfers van je webwinkel.

Slot tip om het maximale uit een marketingbudget te halen

Tot slot rest ons nog een zeer belangrijke, extra tip te geven om het maximale uit je marketingbudget te kunnen halen. Wanneer ondernemingen het vraagstuk “wat kost marketing” trachten te beantwoorden blijkt dat de focus daarbij voornamelijk uitgaat naar het inzetten van marketing om nieuwe klanten te bereiken. Hoe belangrijk het stelselmatig kunnen uitbreiden van je klantenbestand ook mag zijn, het is onverstandig om de bestaande klanten uit het oog te verliezen. Ook hun engagement ten opzichte van je onderneming moet op niveau worden gehouden. Het maximale uit je bestaande klanten halen blijkt in de praktijk zelfs één van de meest efficiënte vormen van marketing te zijn. Dit niet in het minst omdat het maximaliseren van de omzet uit bestaande klanten aanzienlijk minder (financiële) inspanningen vereist dan het verwerven van nieuwe klanten.