fbpx

Privacy Policy

By accessing and subscribing at Nextmessage, you confirm that you are in agreement with and bound by the terms and conditions. This Privacy Policy is in complience with GDPR.

Our privacy policy is currently being translated. Therefore, it is only available in Dutch.

Nextmessage B.V. kan op verschillende manieren betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Om te beginnen verwerken wij de persoonsgegevens van onze directe en indirecte relaties. Deze verwerkingen zijn voor Nextmessage van belang om bijvoorbeeld:

 • U te kunnen bellen/aanschrijven/e-mailen indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening/facturatie;
 • Om overeenkomsten te kunnen verwerken;
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot online selfservice omgevingen en dashboards via onze partners;
 • Om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en onze producten & dienstverlening;
 • In het kader van het uitvoeren, managen en support van een met u gesloten overeenkomst;
 • In het kader van een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden (denk bijvoorbeeld aan facturen en BTW ten behoeve van de Belastingdienst).

Nextmessage kan als verwerker dan wel eindverantwoordelijke worden aangemerkt, het een en ander afhankelijk van de situatie waarin de persoonsgegevens worden verwerkt. Nextmessage kan als verwerker worden aangemerkt, als de gegevens door Nextmessage worden verwerkt in opdracht van de klant, en daarbij de klant bepaalt welke gegevens voor welke doeleinden kunnen worden verwerkt, of de gegevens uit de databases van externe partijen worden verwerkt zonder verrijking van de verkregen data.

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG) voor deze privacyverklaring is:

Bij gebruik van ons platform verwerken wij persoonsgegevens van voornamelijk de gebruikers van onze software. Bij al onze gegevensverwerkingen houden wij rekening met de privacy van de betrokkenen. Hiervoor nemen wij technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens van degenen wiens persoonsgegevens wij verwerken. In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, en welke maatregelen wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Nextmessage B.V. kan op verschillende manieren betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Om te beginnen verwerken wij de persoonsgegevens van onze directe en indirecte relaties. Deze verwerkingen zijn voor Nextmessage van belang om bijvoorbeeld:

 • U te kunnen bellen/aanschrijven/e-mailen indien dit benodigd is voor de uitvoering van onze dienstverlening/facturatie;
 • Om overeenkomsten te kunnen verwerken;
 • Om u toegang te kunnen verlenen tot online selfservice omgevingen en dashboards via onze partners;
 • Om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en onze producten & dienstverlening;
 • In het kader van het uitvoeren, managen en support van een met u gesloten overeenkomst;
 • In het kader van een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden (denk bijvoorbeeld aan facturen en BTW ten behoeve van de Belastingdienst).

Nextmessage kan als verwerker dan wel eindverantwoordelijke worden aangemerkt, het een en ander afhankelijk van de situatie waarin de persoonsgegevens worden verwerkt. Nextmessage kan als verwerker worden aangemerkt, als de gegevens door Nextmessage worden verwerkt in opdracht van de klant, en daarbij de klant bepaalt welke gegevens voor welke doeleinden kunnen worden verwerkt, of de gegevens uit de databases van externe partijen worden verwerkt zonder verrijking van de verkregen data.

Welke persoonsgegevens verwerkt Nextmessage?

Nextmessage kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van onze software en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Nextmessage kan, afhankelijk van het doel van de relatie, het type overeenkomst/dienstverlening en uit functie, de volgende persoonsgegevens verwerken:

Klanten: 

 • Bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer;
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Functie contactpersoon;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen);
 • Onderliggende specificaties van afgenomen diensten/ verbindingen/software (licenties);
 • IP-adres(sen);
 • MAC-adres(sen);
 • Gekoppelde hard- en software (licenties);
 • Inloggegevens en handelingen binnen service omgevingen;
 • Inloggegevens en handelingen binnen de afgenomen diensten;
 • Inloggegevens ten behoeve van gekoppelde inlogsystemen;

Eindgebruikers (zoals consumenten wiens gegevens worden verwerkt):

 • Persoonlijke gegevens, waaronder adres en postcode;
 • Financiële gegevens, waaronder kredietwaardigheid;
 • Financiële positie en schulden en vermogensopbouw.

Leveranciers en daaraan gerelateerde derden:

 • Voor- en achternaam inclusief tussenvoegsel(s) (indien van toepassing);
 • Aanhef;
 • Adresgegevens;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • Emailadres(sen);
 • Onderliggende communicatie;

Prospecten en geïnteresseerde organisaties en daaraan gerelateerde medewerkers en betrokkenen

 • Visitekaartjes (tijdens gesprekken), CV, e-mail, online formulier, hard copy formulier;
 • Voor- en achternaam inclusief tussenvoegsel(s) (indien van toepassing;
 • Aanhef;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • Emailadres(sen);
 • Onderliggende communicatie.

Nemen wij de telefoongesprekken op?

Naast de hierboven genoemde gegevens, kan Nextmessage alle telefoongesprekken van en naar de nummers van Nextmessage opnemen. De eventueel opgenomen gesprekken kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Hoelang bewaart Nextmessage uw persoonsgegevens?

Nextmessage bewaart uw persoonsgegevens zolang dat in het kader van de met u of uw bedrijf gesloten overeenkomst(en) noodzakelijk is, tenzij er een administratieve of wettelijke bewaarplicht geldt.

 • In het geval van een gespreksopname door Nextmessage is opgenomen, is deze bewaartermijn maximaal 30 dagen, waarna deze gesprekken automatisch worden verwijderd mits deze geen onderdeel zijn van een lopend (juridisch) onderzoek.
 • Voor prospecten en geïnteresseerde organisaties is dat gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect en/of geïnteresseerde.
 • De financiële data bewaren wij minimaal zeven jaar, tenzij de toepasselijke wet- en regelgeving tussentijds verandert.
 • De persoonsgegevens van sollicitanten bewaren wij 4 weken, tenzij de sollicitant er toestemming voor geeft om deze gegevens langer te bewaren.

Uw persoonsgegevens slaan wij op onze eigen servers binnen de Europese Unie (EU). Deze persoonsgegevens worden niet opgeslagen op de servers buiten de Europese Economische Ruimte.

Uw gegevens en derden

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Nextmessage gebruik van diensten van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot uw gegevens, neemt Nextmessage de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen om de privacy (van de eindgebruiker) te beschermen. Als een leverancier zich buiten de Europese Economische Ruimte bevindt, dan garandeert Nextmessage dat de verwerking van uw gegevens door deze partijen met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa. Nextmessage deelt alleen de noodzakelijke informatie met derden. Nextmessage en derde partijen zijn in sommige situaties verplicht uw gegevens door te geven aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of naleving van de wettelijke plicht, zoals de rusttijden of de fiscale controle door de Belastingdienst. In alle gevallen neemt Nextmessage een afgewogen beslissing op basis van alle betrokken belangen.

 

Informatie die wij verzamelen, waaronder persoonsgegevens, kunnen worden gedeeld met een of meer externe partijen, als gevolg van een verandering in eigendom of zeggenschap met betrekking tot de werkzaamheden van Nextmessage (middels fusie, verkoop of anderszins) of andere organisatie of samenwerking, of toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van onze organisatie, onze activa of onze aandelen (waaronder met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures), en dergelijke informatie kan door een externe partij worden gebruikt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij op onze website en waarom?

Op onze website houden wij de algemene bezoekgegevens bij, waaronder het IP-adres van uw gegevensdrager, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden verzameld door het gebruik van cookies. Nextmessage gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren en om bezoekers van zo relevant mogelijke content te voorzien. Wij plaatsen op onze website geen cookies zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Geautomatiseerde beslissingen op basis van data

Uw persoonsgegevens worden niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. Dit betekent dat wij geen beslissingen over uw persoonsgegevens nemen zonder tussenkomst van een natuurlijke persoon. Uw gegevens worden wel verwerkt in een geautomatiseerde omgeving, waarbinnen de persoonlijke gegevens zijn gekoppeld en de rapportages afhankelijk zijn van de onderlinge samenhang van de aanwezige data.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens

Nextmessage neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt daarom passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Het gaat om onder meer de volgende maatregelen:

 • Alle personen die namens Nextmessage van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen met waar mogelijk MFA (Multi Factor Authenticatie).
 • Wij maken back-up van de data om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Bij al onze werkzaamheden houden wij rekening met de relevante beveiligingsmaatregelen en beleid in lijn met de ISO-27001 normen.
 • De servers zijn in Europa gevestigd, en zijn voorzien van zichtbare en onzichtbare beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van onder andere onbevoegd toegang door derden.
 • Met onze leveranciers en ketenpartners maken wij duidelijke afspraken over de bescherming van data en persoonsgegevens die zij in opdracht van ons verwerken en vice versa.

Wat zijn uw rechten?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u diverse rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. Zo heeft u het recht om te weten welke gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens opslaan en hoelang wij deze gegevens bewaren. Bent u van mening dat deze gegevens niet meer kloppen? Dan kunt u ons verzoeken om de aanwezige gegevens te corrigeren en daarbij de juiste gegevens verstrekken. Daarnaast kunt u zich verzetten tegen (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als er geen reden daartoe bestaat. In alle gevallen zullen wij samen met u zoeken naar de beste oplossing die voor u relevant is.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens of komen wij onderling niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Slotbepalingen

Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing.  Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechter te Nijmegen.

Deze privacyverklaring kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele versie zullen wij op onze website plaatsen. Wij raden u aan om onze website te bezoeken voor de meest recente versie.

Hoe kunt u contact opnemen met Nextmessage?

Heeft u vragen na het lezen van deze privacyverklaring? Neemt u gerust contact met ons op via of per post naar:

Nextmessage B.V.

T.a.v. Afdeling Juridische Zaken

Spoorstraat 30A

6511 AH  Nijmegen

Nederland

Meest recente versie: september 2021